Prohlášení o ochraně dat

1. Nejdůležitější ustanovení týkající se ochrany dat

Všeobecné pokyny

Níže uvedené informace poskytují stručný přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními daty při návštěvě našich webových stránek. Osobní data jsou všechny údaje, pomocí kterých je možné identifikovat Vaši osobu. Podrobné informace týkající se tématu ochrany dat naleznete v Prohlášení o ochraně dat pod tímto textem.

 

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je za sběr dat na těchto webových stránkách odpovědný?

Zpracování dat na těchto webových stránkách zajišťuje provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži pod těmito webovými stránkami.

Jak provádíme sběr Vašich dat?

Vaše data sbíráme za prvé tak, že nám je sdělíte. Může se zde jednat např. o data, která zaznamenáte do kontaktního formuláře.

Ostatní data jsou automaticky zaznamenávána našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se zde především o technická data (např. internetový prohlížeč, operační systém a čas návštěvy stránek). Záznam těchto dat probíhá automaticky, při vstupu na naše webové stránky.

K čemu Vaše data využíváme?

Část dat je získávána pro to, abychom mohli zajistit bezchybné fungování webových stránek. Další data mohou být využita k analýze Vašeho chování jako uživatele.

Jaká máte práva vzhledem k Vašim datům?

Kdykoliv máte právo, získat bezplatnou informaci o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních dat. Rovněž máte právo, vyžadovat úpravu, zablokování nebo vymazání těchto dat. V případě Vašich dotazů k těmto tématům a dalších dotazů na téma ochrana dat se na nás kdykoliv můžete obrátit, a to na adresu uvedenou v tiráži. Kromě toho máte možnost stěžovat si u příslušného kontrolního úřadu.

Dále máte právo, za určitých okolností požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Detaily k tomuto tématu naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů v „Právo na omezení zpracování“.

 

Analytické nástroje a nástroje ostatních poskytovatelů

Při návštěvě našich webových stránek je možné statisticky vyhodnotit Vaše chování při pobytu na těchto stránkách. To se provádí především prostřednictvím cookies a tzv. analytických programů. Analýza Vaše chování při pobytu na stránkách probíhá zpravidla anonymně; chování při pobytu na stránkách není možné směrem k Vám zpětně vysledovat. S touto analýzou můžete vyjádřit nesouhlas nebo zabránit jejímu využívání nepoužíváním určitých nástrojů. Detailní informace k tomuto tématu naleznete v níže uvedeném Prohlášení o ochraně dat.

S touto analýzou můžete vyjádřit nesouhlas. O možnostech vyjádření nesouhlasu budete informováni v tomto Prohlášení o ochraně dat.

 

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velice vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými informacemi, dle zákonných předpisů na ochranu dat a dle tohoto Prohlášení o ochraně dat.

Při návštěvě těchto webových stránek provádíme sběr různých osobních dat. Osobní data jsou data, pomocí kterých je možné identifikovat Vaši osobu. V Prohlášení o ochraně dat je uvedeno, jaká data sbíráme a na co je využíváme. Rovněž je zde vysvětleno, jak a za jakým účelem to probíhá.

Upozorňujeme na skutečnost, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat mezery v zabezpečení. Dokonalá ochrana Vašich dat před zásahem třetích osob není možná.

 

Poznámka týkající se odpovědné osoby

Odpovědnou osobou za zpracování dat na těchto webových stránkách je:
 

Förster Kunststofftechnik GmbH
Daniel Weidner, jednatel
Am Fischweg 11
92256 Hahnbach
Německo
Telefon: +49 9621 65022-12
E-Mail: daniel.weidner@foerster.gmbh

Odpovědná osoba je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo spolu s ostatními rozhoduje o cílech a způsobech zpracování osobních dat (např. jméno, e-mailové adresy apod.).

 

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním dat

Většina procesů zpracování dat je možných pouze v případě Vašeho výslovného souhlasu. Tento již jednou udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí k tomu, pokud nám zašlete neformální sdělení e-mailem. Oprávněnost zpracování dat, až do okamžiku tohoto odvolání, zůstává tímto nedotčena.

 

Právo vznést námitku proti získávání dat ve zvláštních případech, jakož i proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR).

Pokud probíhá zpracování dat na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, máte kdykoliv právo, z důvodů vyplývajících z Vaší specifické situace, vznést proti zpracování Vašich osobních dat námitku; to platí také pro profilování vyplývající z tohoto ustanovení. Příslušný právní podklad, na kterém dané zpracování spočívá, naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které převáží Vaše zájmy, práva a svobody nebo skutečnost, že zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků (námitka dle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud podáte námitku, nebudou Vaše osobní údaje již dále využívány pro přímou reklamu (námitka dle čl. 21 odst. 2 GDPR).

 

Právo podat stížnost u příslušného kontrolního úřadu

V případě porušení GDPR má subjekt údajů právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě, kde má obvyklé bydliště, pracoviště nebo v místě údajného porušení. Právo podat stížnost se netýká jiných správních nebo soudních opravných prostředků.

 

Právo na možnost přenosu dat

Máte právo, data, která automaticky zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění určité smlouvy nechat předat sobě nebo třetí osobě, a to v běžném, strojově čitelné formátu. Pokud budete požadovat přímé předání dat jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze tehdy, pokud je to z technického hlediska možné.

 

Kódování SSL resp. TLS

Tyto stránky využívají z bezpečnostních důvodů a také na ochranu přenosu důvěrných informací, jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovatel těchto stránek zasíláte, kódování SSL resp. TLS. Kódované spojení poznáte dle toho, že se řádek s adresou prohlížeče změní z “http://” na “https://” a dle symbolu zámku ve Vaší řádce prohlížeče.

Pokud je kódování SSL resp. TLS aktivováno, není možné, aby data, která nám předáváte, četly třetí osoby.

 

Informace, zablokování, vymazání a oprava

V rámci platných zákonných předpisů máte kdykoliv právo na bezplatné poskytnutí informací o Vašich uložených osobních datech, o jejich původu a příjemci a o účelu zpracování dat a příp. i právo na jejich opravu, zablokování nebo výmaz. V případě Vašich dotazů k těmto tématům a k dalším informacím na téma ochrana dat se na nás kdykoliv můžete obrátit, a to na adresu uvedenou v tiráži.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. V tomto případě se na nás kdykoliv můžete obrátit, a to na adresu uvedenou v tiráži. Právo požadovat omezení zpracování existuje v těchto případech:

  • Pokud byste popírali správnost Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, potřebujeme zpravidla čas na prověření této skutečnosti. Po dobu tohoto prověřování máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud se zpracování Vašich osobních údajů stalo / stane nezákonným způsobem, můžete místo vymazání požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již Vaše osobní údaje nebudeme potřebovat, ale Vy je potřebujete je k uplatnění, obhajobě nebo prosazování právních nároků, máte právo, požádat o omezení zpracování osobních údajů místo toho, aby byly vymazány.
  • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, je nutné zvážit Vaše a naše zájmy. Na dobu tohoto prověřování, čí zájem převáží, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování Vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - získány pouze s Vaším souhlasem nebo k uplatnění, využití nebo ochraně právních nároků nebo k ochraně práva jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo jednoho z členských států.

 

3. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Tyto internetové stránky využívají z části tzv. cookies. Cookies Váš počítač nijak nepoškodí a neobsahují rovněž žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby byly naše nabídky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači, a které Váš prohlížeč ukládá.

Vetšina cookies, které používáme, jsou tzv. "dočasné cookies". Po ukončení Vaší návštěvy daných stránek se automaticky vymažou. Jiné cookies zůstávají uloženy na Vašem počítači, dokud je nevymažete Vy. Tyto cookies nám umožňují, při následující návštěvě rozpoznat Váš prohlížeč.

Váš prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o ukládání cookies informováni a povolili jejich uložení pouze v ojedinělých případech, dále můžete zakázat přijímání cookies pro určité případy nebo ve všech případech a také aktivovat automatické mazání cookies při uzavření prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Cookies, které jsou nezbytné k provádění určitých elektronických komunikačních procesů nebo k zajištění určitých Vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud se ukládají jiné cookies (např. cookies sloužící k analýze Vašeho chování při využívání internetu), jsou v tomto Prohlášení o ochraně dat ošetřeny zvláštním způsobem.

 

Log soubory

Provozovatel stránek automaticky získává a ukládá informace, tzv. log soubory, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

  • typ a verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • uvedená URL
  • název hostitele počítače, ze kterého je přístup prováděn
  • čas zaslání informace na server
  • IP adresa

Propojování těchto dat s dalšími datovými zdroji se neprovádí.

Evidence těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci své webové stránky - za tímto účelem musí být zaznamenány tzv. log soubory serveru.

 

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku pomocí kontaktního formuláře, ukládáme Vaše údaje z poptávkového formuláře, a to včetně zde uvedených kontaktních údajů, které slouží zpracování poptávky a případným následným dotazům. Tato data nepředáváme bez Vašeho souhlasu dále.

Zpracování dat uvedených v kontaktním formuláři probíhá výlučně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí k tomu, pokud nám zašlete neformální sdělení e-mailem. Oprávněnost zpracování dat, do okamžiku tohoto odvolání, zůstává nedotčena.

Tato data, která jste uvedli v kontaktním formuláři, zůstávají u nás do okamžiku, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo pokud nezmizí důvod jejich uložení (např. po ukončení zpracování Vaší poptávky). Závazná zákonná ustanovení - především lhůty uložení dat - zůstávají nedotčeny.

 

Dotazy e-mailem, telefonem či faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonem nebo faxem, bude Váš dotaz, včetně všech osobních údajů z ní vyplývajících (jméno, dotaz), u nás uložen a zpracován pro účely zpracování Vašeho dotazu. Tato data nepředáváme bez Vašeho souhlasu dále.

Tato data jsou zpracovávána na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud Váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je-li to nezbytné k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR) a / nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), protože máme oprávněný zájem na účinném zpracování dotazů, které nám jsou zasílány.

Tato data, která jste uvedli v kontaktním formuláři, zůstávají u nás do okamžiku, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo pokud nezmizí důvod jejich uložení (např. po ukončení zpracování Vaší poptávky). Závazná zákonná ustanovení - především lhůty uložení dat - zůstávají nedotčeny.

 

4. Analytické nástroje a reklama

Matomo (dříve Piwik)

Tyto webové stránky využívají služby analýzy webu Open Source Matomo. Matomo používá takzvané "Cookies". Jsou to textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači, a které umožňují analýzu Vašeho využívání webové stránky. Za tímto účelem jsou informace generované souborem cookie o používání této webové stránky uloženy na našem serveru. IP adresa je před uložením anonymizována.

Cookies Matomo zůstávají uloženy na Vašem počítači, dokud je nevymažete.

Ukládání cookies Matomo a využívání tohoto analytického nástroje probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na anonymní analýze chování uživatele, za účelem optimalizace nabídky svých služeb na internetu a také své reklamy.

Informace generované souborem cookie o používání této webové stránky se nepředávají třetím osobám. Uložení Cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás na skutečnost, že v tomto případě nebudete moci možná využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a používáním Vašich dat, můžete jejich ukládání a užívání deaktivovat zde. V tomto případě bude ve Vašem prohlížeči uloženo deaktivační cookie, které zabrání tomu, aby Matomo ukládalo data o užívání. Pokud vymažete Vaše cookies, bude to mít za následek, že bude vymazáno i deaktivační cookie Matomo. Deaktivační cookie bude muset být opět aktivováno při další návštěvě našich stránek.

Top